Uddannelse

Er du ny i lederrollen?

eller har du brug for ET FORUM, HVOR DU KAN MØDES OG SPARRE MED MENNESKER, SOM HAR EN HVERDAG, der LIGNER DIN EGEN?

Har du brug for at lære en række greb i forhold til de udfordringer, du møder som leder på BO-, OPHOLDS- OG BESKÆFTIGELSESTILBUD?


På uddannelsen vil vi arbejde med en række greb, som du kan anvende på din ledelsespraksis i forhold til at håndtere typiske ledelsesudfordringer.

TYPISKE UDFORDRINGER:

 • Hvorfor gør mine medarbejdere ikke, som vi har aftalt?

 • Hvordan får jeg medarbejderne til at samarbejde omkring beboerne?

 • Hvad er ledelse for en størrelse?

 • Hvordan kan jeg få medarbejderne til at løfte deres opgaver?

 • Hvornår skal jeg skabe følgeskab, og hvornår skal jeg bestemme?

 • Hvor finder jeg nogen, jeg kan tale med om mine problemer, når nu jeg ikke kan dele det med mine medarbejdere?

 • Hvornår skal jeg lytte, stille krav eller afklare hvad opgaven går ud på?

 • Hvordan kan jeg være med til at sætte rammen i forhold til, hvad jeg kommunikerer ud?

 • Hvad gør jeg, når mine medarbejdere ikke vil tage ansvar?

FRA PÆDAGOG TIL LEDER

Ledere på bo-, opholds- og beskæftigelsestilbud er ofte dygtige praktikere, som har arbejdet på området i mange år, eller måske også været med til at starte stedet op. Når man går fra at være medarbejder eller fra at varetage pædagogiske opgaver til at være leder, viser der sig ofte en række udfordringer i kølvandet på denne nye funktion. Samtidig kan man have en følelse af at stå meget alene, da man ikke på samme måde som før kan bruge kollegaer til at sparre med.

Nogle gange kan man bruge erfaringer fra tidligere, men ofte har man brug for at sætte disse erfaringer ind i en ny ramme og tillære sig en række nye kompetencer. På denne uddannelse vil vi tage udgangspunkt i det, du allerede kan, ved og gør og tale det ind i en teoretisk ramme, så du får omsat den viden, du allerede har med dig ind i en ledelsesramme, samtidig med at du får udvidet handlerepertoire.  

AT GENKENDE SIG SELV I DEN ANDEN

Det betyder noget at kunne genkende sig selv og sine problemstillinger i den anden. Vi kan som leder godt få en fornemmelse af at stå meget alene. Det er derfor vigtigt at have et forum, hvor man kan tale de problemstillinger, som man ikke kan tage op med sine medarbejdere.

 
Vi bliver hele tiden inviteret ind i en historie.
Uddannelsen har hjulpet mig til at blive oppe og holde en form for meta-blik. Jeg tænker mere over positioner, og det hjælper mig til at tage stilling, reflektere og vælge bedst, ud fra hvilken effekt jeg ønsker i en given situation.
Det hjælper mig til at have øje for, hvad der kan være hjælpsomt i en situation for at kunne skabe en platform for samarbejde.
— Helene - nuværende kursist
 

HVAD FÅR DU UD AF UDDANNELSEN?

 • Konkrete redskaber som vi har erfaringer for virker i praksis

 • Kendskab til den systemiske og narrative terapi

 • Nye ideer og vinkler på din egen praksis

 • Mulighed for sparring og træning med andre, som er i en lignende situation

 • Mulighed for at få supervision på cases fra egen dagligdag.

 

 

 


Uddannelsen har givet mig et andet syn på, hvad det er jeg gør i hverdagen. Det har givet mig nogle andre redskaber i rygsækken. Bl.a. har jeg brugt eksternalisering til at støtte en medarbejder i at få øje på, hvad han gør og få en tro på sig selv. Eksternaliseringen hjalp ham til at tage ejerskab og blive agent ift. hans arbejde.
— Signe - nuværende kursist

 Indhold i uddannelsen

OVERORDNEDE TEMAER:

 • Ledelse & Lederidentitet

 • Organisationen og lederskabet i kontekster

 • Lederrollen – opgaver, ansvar & fordringer

 • Stilladserende & eksternaliserende praksis & ledelse

 • Positionering

 • Hvordan styrer vi kommunikationen og skaber mening hos medarbejderne

 • Uddelegering, færdigheder & Værdie

 

 

 

1. MODUL
TEMA: LEDELSE & LEDERIDENTITET

På første modul skal vi sætte rammerne for uddannelsen og for, hvad lederidentitet også kan være. Vi vil tale om sproget som identitetskabelse for at genopfriske grundantagelserne i narrativ teori og praksis. Vi vil også tale om genforfattende ledelse og om, hvordan vi kan benytte de genforfattende greb i dannelsen af vores egen lederidentitet.

Nøglebegreber: Afklaring af rammerne, det praktiske, refleksion over egen praksis, genforfattende ledelse.

 

2. MODUL
TEMA: ORGANISATIONEN OG LEDERSKABET I KONTEKSTER

På dette modul skal vi tale om de globale og lokale kontekster og diskurser lederskabet foregår i. Bostederne er en del af en større enhed, og samtidig en del af lokalsamfundet og verden. Vi vil også forholde os til, hvad det vil sige at være en del af en virksomhed, og hvilken betydning det kan have for lederskabet. Vi vil fokusere på at skabe indgående kendskab til organisationens mål, virkelighed og samfundsmæssige kontekst. Herunder vil vi også undersøge begrebet Stakeholder Mapping, som det relaterer sig til hverdagen i organisationen. Ligesom vi vil bruge tid og energi på at lære Kvalitetsmodel for Socialtilsyn at kende. Vi vil også dykke ned i og se nærmere på domænetænkningen.

Nøglebegreber: Globale og lokale kontekster, diskurser, Stakeholder mapping, Idéer om ledelse, Kvalitetsmodel for Socialtilsyn.

 

3.  modul
Tema: Lederrollen – Opgaver, Ansvar & Fordringer

Indenfor ledelse tales der meget om forskellen på leadership og management. Måske kunne de to begreber oversættes med ”at skabe følgeskab” og at ”udføre ledelse”. Hvornår praktiserer vi det ene frem for det andet? Hvad indebærer de to begreber? Disse og flere spørgsmål skal vi tale om på dette modul. Vi vil også beskæftige os med bevægelsen fra medarbejder til leder, og de roller ledere kan blive tilbudt. Vi skal tale om de trin, vi tager i vores ledelsesrejse, og hvordan de påvirker os, og stiller krav til nogle færdigheder frem for nogle andre.

Nøglebegreber: Leadership, management, lederroller og identitet.

 

4. modul
Tema: Stilladserende & Eksternaliserende Praksis & Ledelse

Vi arbejder i det daglige med eksternalisering og stilladsering – i samtaler og i måder at tænke på. Hvordan overføres disse begreber og praksisser til ledelse? Det er det, vi skal dykke helt ned i på disse to moduldage. Vi vil gennemgå den grundlæggende teori og praksis i forhold til både eksternalisering og stilladsering, og derefter folde ud, hvordan vi som ledere kan praktisere de to metoder med de mennesker, vi arbejder med.

Nøglebegreber: Eksternalisering, stilladsering, zonen for nærmeste udvikling.

 

5.  modul
Tema: Positionering

Som leder bliver vi inviteret ind i mange mulige positioner samtidig med, at vi selv har nogle positioner, vi foretrækker frem for andre. På dette modul skal vi fordybe os i et af de helt centrale begreber i ledelse; positionering. Vi skal tale om spørgsmål som; hvilke positioner er mulige i de relationer, jeg deltager i? Hvordan forholder jeg mig til de positioner, som er åbne for mig, eller som jeg bliver inviteret ind i? Dette modul inviterer således ikke kun op til dans med flere teoretiske og praktiske perspektiver på positionering, men sætter også os selv som mennesker i spil, og giver os mulighed for at se nærmere på vores egen ledelses praksis og –intentioner.

Nøglebegreber: Positionering, kompleksitet, det fraværende men implicitte.

 

6. modul
Tema: Hvordan styrer vi kommunikationen og skaber mening hos medarbejderne

På dette modul skal vi tale om, hvordan vi som ledere kan være med til at styre kommunikationen på stederne og mellem medarbejderne. CMM bygger på en ide om, at vi som mennesker har brug for at skabe mening, og den mening skabes gennem sproget. Sproget skaber, hvad den benævner, og vores måde at bruge sproget på, er med til at åbne og lukke for forskellige muligheder.

Nøglebegreber: Coordinated Management of Meaning (CMM), at styre kommunikationen, skabelse af sociale verdener, sprog.

 

7. modul
Tema: Uddelegering, færdigheder & Værdier

Nogle gange kan det som leder være svært at give slip og overlade ansvaret eller opgaven til andre. Vi kan komme til at føle os som mindre gode ledere, hvis vi ikke har en finger med i spillet på alt, hvad der foregår. Vi kan også komme til at arbejde for meget eller selv komme for meget på arbejde i forhold til den stillede opgave. På dette modul skal vi tale om uddelegering, og hvordan vi som ledere kan stille os i forhold til at lade andre gøre deres – og måske vores – arbejde. Vi skal tale om de værdier, der kan være på spil i forhold til at videregive ansvar, og de færdigheder vi allerede praktiserer.

Nøglebegreber: Ansvar, tillid, værdier, færdigheder.


Uddannelsens opbygning

Jeg har helt konkret valgt at bruge nogle af øvelserne til at få medarbejderne til at sætte ord på, hvad det er, de kan sammen. Senest ved at skrive et brev til hinanden, hvor de beskriver hinandens styrker.
— Bente - nuværende kursist

Uddannelsen vil være delt ind i temaer, som hvert modul vil kredse om. Uddannelsen er hvert år på 15 undervisningsdage, fordelt på undervisning og supervision. 

Undervisning

I undervisningen gennemgår vi forskellige teoretiske retninger indenfor ledelse, kombineret med de systemiske og narrative ideer. Tilgangen er pragmatisk og vi har fokus på det der virker. Ledelse er en varieret disciplin som kræver mange forskellige greb, afhængig af situationen, problemet og de mennesker man står overfor.   

Supervision

En del af uddannelsen er en række dage med supervision, hvor vi sætter fokus på ledelse i praksis. Her skal alle kursister flere gange medbringe eksempler fra deres egen ledelsespraksis. Det kan være en MUS/LUS samtale, der er blevet filmet, en samtale med en medarbejder der er skrevet ned efterfølgende, eller et personalemøde der er optaget. Samtalen/mødet skal være filmet, skrives ordret ned (transskriberes) og materialet skal udskrives til de øvrige kursister. 
På den måde får vi mulighed for at øve og praktisere de teoretiske redskaber, der er blevet præsenteret og øvet i undervisningen. 

Læsegrupper

Første mødegang inddeler vi læsegrupper, som kursisterne selv står for at mødes i og arbejde med modulets tekst(er) eller øvelser.


OM UDDDANNELSEN

Undervisere
Alle undervisere har den systemiske og narrative praksis tæt inde på kroppen og har arbejdet inden for det specialiserede område i en længere årrække. Uddannelsesansvarlig er indehaver af Commuto uddannelser Maria Olsen.

Litteratur
Deltagerne forventes at læse litteratur på dansk til hver undervisningsdag. De fleste af artiklerne vil du få udleveret, men der vil også være bøger som du selv skal skaffe.

Refleksionsskriv

I løbet af uddannelsen, skal der løbende afleveres fire skriftlige dokumenter á 1,5 sides længde. Det kan være refleksioner over undervisningen og nogle af de situationer fra dit arbejde, der kan relateres hertil; eller refleksioner i forbindelse med læsning af teksterne eller nye ideer og tanker som dukker op.

For øvrige betingelser læs mere her

 

 

 

 

 

Undervisningsformen
Vi er meget engagerede i at skabe undervisning, der er relevant, brugbar og nem at omsætte til praksis. I undervisningen vil vi arbejde med teorien, og hvordan den kan omsættes. Der vil være mange eksempler fra hverdagen og øvelser med mulighed for at afprøve de forskellige teknikker.

Uddannelsesforløbet tager udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer. Uddannelsen giver kursisterne konkrete terapeutiske redskaber, der umiddelbart kan implementeres i hverdagen. Idéen er, at man skal have noget med sig hver gang, som man kan gå hjem og bruge.

Undervisningen har fokus på de problemstillinger, vi møder i hverdagen, og hvordan vi kommer videre. Der vil blive lagt vægt på at opbygge et trygt og udviklende læringsrum blandt deltagerne med gensidig inspiration, læring og træning.


Hvem henvender uddannelsen sig til

Uddannelsen er særlig relevant for personer, som til dagligt arbejder med ledelse inden for det specialiserede socialområde med både børn, unge og voksne. 

Man får noget med hver gang, som man kan gå hjem og bruge fra en uddannelse, hvor vi gensidigt inspirerer, lærer af og træner med hinanden.

PRAKTISK:

Prisen er 36.500,- kr. momsfrit
Fuld forplejning er inkluderet i prisen og der vil være kaffe og te ad libitum.

TID OG STED:

Uddannelsen består af 16 dage fordelt på undervisning og supervision.

Undervisningen ligger i tidsrummet fra kl. 9.00 -16.00.

Der er morgenmad hver dag fra kl. 8.30.

logo_commuto7.png